De gemeente Rotterdam en woningcorporatie Woonbron hebben de minister om een uitspraak gevraagd om duidelijkheid te krijgen over investeringen in de grondige aanpak van de particuliere voorraad in het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken vindt dat woningcorporaties niet verplicht mogen worden om uit eigen middelen mee te betalen aan de aanpak van de particuliere woningvoorraad in Rotterdam Zuid. De minister geeft ook aan dat woningcorporaties wel een bijdrage mogen leveren.

Het Rijk, de gemeente en de woningcorporaties investeren flink om de woon- en leefkwaliteit van Rotterdam Zuid te verbeteren. De NPRZ partners hebben afgesproken om de eenzijdigheid in de goedkope particuliere woningvoorraad te doorbreken door een grondige aanpak en realisatie van meer gemengde woonmilieus. De corporaties investeren veel in de eigen woningvoorraad in Rotterdam Zuid. Rotterdam vraagt corporaties om uit eigen middelen ook mee te betalen aan de aanpak van de particuliere woningvoorraad. De corporaties zien het niet als hun taak om huurdersgeld in te zetten voor de herstructurering van woningen die door particuliere eigenaren niet goed onderhouden zijn. De centrale bewonersorganisatie van Woonbron deelt dit standpunt. Woonbron en de gemeente Rotterdam legden het geschil voor aan minister Ollongren om te vragen: mag de gemeente van corporaties verlangen om uit eigen middelen te investeren in de particuliere voorraad?

Een speciale geschillencommissie heeft het geschil tussen de gemeente en Woonbron bekeken en de minister neemt het advies van de commissie over. De gemeente kan woningcorporaties niet verplichten om uit eigen middelen te investeren in de particuliere woningvoorraad.

Financiering aanpak particuliere woningvoorraad
De corporaties zijn naast de gemeente en het Rijk financiers van het NPRZ. De beslissing van de minister heeft de komende drie jaar geen gevolgen, omdat over de financiering van de projecten in de huidige coalitieperiode afspraken zijn vastgelegd, in het NPRZ uitvoeringsplan 2019-2022, in het door de gemeenteraad goedgekeurde werkprogramma en in bestaande convenanten zoals de regiodeal en aftrek op de verhuurdersheffing. Deze projecten gaan dus door. Voor projecten in een volgende coalitieperiode betekent de uitspraak dat op zoek moet worden gegaan naar andere oplossingen om de NPRZ ambitie voor de grondige aanpak van de particuliere voorraad te realiseren en financieren.
Het NPRZ is een Nationaal programma. De gemeente bestudeert het advies van de geschillencommissie en gaat in gesprek met het Rijk over alternatieve financieringsbronnen.

Onverminderde voorzetting inspanningen NPRZ
Los van het vraagstuk van de financiering van de grondige aanpak van de particuliere voorraad, blijven Woonbron en de gemeente onverminderd achter de ambitie staan om de doelen van het NPRZ te realiseren. In geval van Woonbron betekent dit onder meer dat zij haar inspanningen voor focuswijk Carnisse onverminderd voortzet, nu en in de toekomst.