Tijdelijk wonen

Heeft u snel een betaalbare woning nodig? Dan bent u bij Woonbron Tijdelijk Wonen aan het goede adres. Wij verhuren verschillende woningen met een tijdelijk huurcontract.
Media/086463bb13f13380b33df1f77f77d4bb
Tijdelijk contractEen woning die u huurt bij Woonbron Tijdelijk Wonen wordt middels een leegstandscontract verhuurd. Een leegstandscontract is een tijdelijk contract waarbij de huurtermijn zes maanden of langer is. De woning of het gebouw staat op de nominatie om gesloopt te worden. Bij het aangaan van de overeenkomst is ongeveer bekend per wanneer de woning weer leeg aan ons moet worden opgeleverd.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een tijdelijke woonruimte, dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

 • U moet beschikken over een vast inkomen uit werk, studiefinanciering of uitkering van minimaal €950 netto per maand. Voor een tweepersoonshuishouden geldt een minimaal netto maandinkomen van €1.350. Het gezamenlijke inkomen van alle meeverhuizende personen mag niet hoger zijn dan € 36.798 bruto per jaar;
 • U mag geen huurschuld hebben;
 • U mag geen overlastverleden hebben;
 • Er mag geen sprake zijn van inwonende, minderjarige kinderen.
Media/4511733e3c784ff195cbe7a0bf291ad3
Let op!
 • Mocht u een uitkering ontvangen van de Sociale Dienst attenderen wij u er op dat deze eindigt wanneer u verhuist naar een andere gemeente. Wij adviseren u in dit geval huisvesting te vinden in de gemeente waar u uw uitkering ontvangt;
 • Meldt u een cliënt aan die u begeleidt, dan gaan wij er vanuit dat u garant staat voor deze cliënt en de cliënt in staat is zelfstandig een woning te huren;
 • Heeft u schulden en gaat u zich melden bij schuldsanering, bewindvoering of een budgetkantoor, dan moeten wij u erop wijzen dat er pas een woonaanbod gedaan kan worden wanneer dit traject afgerond is en/of uitspraak is gedaan van de rechter voor toewijzing aan een bewindvoerder.
Vereiste gegevensVerder dienen de volgende gegevens in één keer aan ons te worden verstrekt:
 • Een verhuurderverklaring (getekend en mét stempel, op te vragen bij uw verhuurder van uw laatste zelfstandige woonruimte) of hypotheekverklaring*;
 • Een werkgeversverklaring;
 • In geval van studiefinanciering een verklaring DUO;
 • Een jaaropgave van het voorgaande jaar;
 • Een kopie van een recent bankafschrift van één maand;
 • Drie recente inkomstenspecificaties óf drie recente uitkeringsspecificaties;
 • Een historisch uittreksel (woonverleden) van het bevolkingsregister (verkrijgbaar bij het stadskantoor/gemeentehuis van uw gemeente);
 • Een inkomensverklaring IBRI-formulier 2016 (op te vragen bij de belastingdienst op nummer 0800-0543)**;
 • Telefoonnummer/mailadres;
 • Voorkeur voor plaats/wijk.
Daarnaast dient u zicht bij ons op kantoor persoonlijk te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Op grond van Europese regelgeving mogen wij per 1 januari 2016 nl. geen kopieën van officiële identiteitsbewijzen meer accepteren.

Let op! Wij accepteren geen printscreens, alleen kopieën of scans van het origineel.

* Dit geldt niet voor inwonende personen.
** Heeft u een eigen onderneming en heeft u nog geen belastingaangifte gedaan? Dan vragen we u naast het IBRI-formulier van 2016 het geschatte inkomen op te vragen bij uw boekhouder of uw administratiekantoor (met stempel en handtekening) én een uittreksel KvK in te leveren.
Media/5929956e7e30ee254305508adbba2875
Aanleveren gegevens Wij attenderen u er nogmaals op, dat als u uw gegevens niet compleet inlevert, wij uw aanvraag niet in behandeling kunnen nemen. Uw gegevens kunt u sturen naar:  Woonbron
T.a.v. Tijdelijk Wonen
Postbus 2346, 3000 CH Rotterdam 
Kennismakingsgesprek Indien aan alle voorwaarden wordt voldaan én u de vereiste gegevens heeft aangeleverd, dan wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit kennismakingsgesprek zullen wij de mogelijkheden bespreken voor het huren van een tijdelijke woning.

Mocht er direct een woning beschikbaar zijn of op korte termijn vrijkomen, dan bespreken wij dit tijdens het kennismakingsgesprek met u. De huurprijs kan per woning verschillen.
ContactWilt u meer weten? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Tijdelijk wonen via telefoon 088 966 00 00 of via het mailadres tijdelijkwonen@woonbron.nl.