Terugkoopregeling

Uw woning aan ons terugverkopen?

Bent u van plan te verhuizen? Doe een terugkoopverzoek via dit online formulier. Of stuur een aangetekende brief of een mail naar Woonbron Makelaars.

Woonbron Makelaars Postbus 2346
3000 CH ROTTERDAM
info@woonbronmakelaars.nl

Met deze brief biedt u, en uw eventuele mede-eigenaars, de woning aan ons te koop aan. U ontvangt van ons een terugkoopbevestiging waarin alle processtappen zijn beschreven die leiden tot een terugkoop. In de brief staat eveneens welke stukken wij van u nodig hebben voor wij de woning van u kunnen terugkopen. Nadat wij de gevraagde stukken van u hebben ontvangen, duurt het maximaal drie maanden voor wij de woning van u hebben teruggekocht.

Meer informatie over het terugkoopproces en tips voordat u gaat verhuizen, leest u in de brochure 'Hoe verkoopt u uw huis?'.
Ook vindt u meer informatie op de site van Woonbron Makelaars.

Voorinspectie: makelaar Bij de voorinspectie bespreekt u met onze makelaar hoe u de woning oplevert. Dit wordt genoteerd op het terugkoopformulier en bij de eindinspectie (dag van passeren bij de notaris) wordt gecontroleerd of alle afspraken zijn nagekomen.

Hiernaast zijn er diverse andere partijen aanwezig. Een bouwkundige, een taxateur en een GE-keurder (gas- en elektrakeuring) doen de voorinspectie.
Voorinspectie: bouwkundige keuring Wanneer u heeft besloten de woning aan ons te verkopen, schakelt Woonbron een expert in voor een bouwtechnische keuring. Tijdens de bouwtechnische keuring bekijkt de expert de onderhoudstoestand van de woning.

Voorinspectie: taxatie Een onpartijdige taxateur stelt in opdracht van u en ons het taxatierapport op. De Commissie Taxaties geeft opdracht tot taxatie aan een onafhankelijke taxateur. Binnen twee weken nadat de taxateur uw woning heeft getaxeerd, krijgen wij het taxatierapport.
Commissie Taxaties De Commissie Taxaties is een onafhankelijke instantie die erop toeziet dat de taxaties van alle door Woonbron terug te kopen woningen correct en objectief worden uitgevoerd: onafhankelijk, transparant en van goede kwaliteit. De commissie is zodanig samengesteld dat zowel de belangen van de bewoners/eigenaren als van Woonbron behartigd worden. Het voorzitterschap is in handen van een onafhankelijke deskundige. Meer informatie over de Commissie Taxaties vindt u ook op WoonbronMakelaars.nl.

Terugkoopaanbieding

Na ontvangst van het taxatierapport controleren wij het rapport op volledigheid. Bij onvolkomenheden nemen wij contact op met de taxateur. Als alles in orde is maken wij een terugkoopprijsberekening.

Wij sturen u een terugkoopaanbieding, samen met een kopie van het taxatierapport en bouwkundige rapport. Als u akkoord gaat met deze aanbieding, wordt door de notaris de Terugkoopovereenkomst opgesteld. Ook maakt de notaris met u een afspraak voor een definitieve transportdatum.

Geschillenregeling Het kan natuurlijk gebeuren dat u of wij het niet eens zijn met de taxatie van de woning of met de getaxeerde waarde van de verbeteringen die u heeft aangebracht. Indien u het zelf niet eens bent met een getaxeerde waarde, heeft u vanaf het moment van ontvangst van de Terugkoopovereenkomst, waarvan het taxatierapport deel uitmaakt, twee weken de tijd om uw bezwaar schriftelijk bij Woonbron kenbaar te maken. Vervolgens heeft u het recht te kiezen uit twee mogelijkheden voor beslechting van het geschil: de geschillenregeling óf een procedure bij de rechter. Uiterlijk de eerste werkdag na het verstrijken van de periode van een maand na de ontvangst van de Terugkoopovereenkomst dient u uw keuze bij Woonbron kenbaar te maken.

Volgens deze geschillenregeling wijst u zélf een taxateur aan en wijst Woonbron een andere taxateur aan. Deze taxateurs benoemen gezamenlijk een derde. Deze gecertificeerde taxateurs moeten werkzaam zijn in de plaats waar de woning staat en mogen niet onlangs betrokken zijn geweest bij een taxatie van de woning. Samen vormen zij de geschillencommissie en stellen zij een waarde vast, die bindend is voor beide partijen. Als gevolg van de geschillenregeling kan het voorkomen dat wij de terugkoopgarantie van drie maanden niet kunnen nakomen. Ook moet u rekening houden met (een deel van) de kosten van de geschillencommissie.

Oplevering Bij oplevering moet de woning leeg en schoon zijn. Leeg wil ook zeggen dat alle roerende zaken, waaronder gordijnen, lamellen, laminaat en vloerbedekking, verwijderd zijn. In sommige gevallen worden duurzame zaken, zoals goed gelegd laminaat, wel geaccepteerd. Maak hierover vooraf afspraken met een van onze medewerkers, dan komt u niet voor verrassingen te staan bij de eindinspectie.

Verbouwingen die niet voldoen aan de regels van de overheid, of die zonder toestemming van de VvE zijn uitgevoerd, moeten ongedaan worden gemaakt. Mocht de woning niet goed worden opgeleverd, dan kan het transport worden uitgesteld. De eindinspectie vindt altijd plaats op de dag dat de woning bij de notaris getransporteerd wordt. Dit is meestal één uur voordat het transport bij de notaris plaatsvindt.
Notaris Wij wijzen een notaris aan die zorgt voor een correct overdracht van de woning. Hij zorgt ook voor de afrekening van de eventuele erfpachtcanon en eventuele VvE-bijdragen (bij appartementen) en andere gemeentelijke belastingen. Daarnaast zorgt de notaris ervoor dat het transport van uw woning in het Kadastrale Register wordt ingeschreven. De notaris vraagt bij de bank ook een overzicht op van uw hypotheek en zorgt voor de opzegging van uw hypotheek.

Kosten terugkoop

Verkoper (eigenaar/bewoners) is aan koper (Woonbron) een vergoeding verschuldigd van €950,00 inclusief BTW voor de door koper gemaakte kosten, conform hetgeen destijds is overeengekomen in de koopovereenkomst van de aankoop. Deze kosten zijn o.a. opgebouwd uit 50% van de kosten voor taxatie en bouwkundige keuring en administratiekosten. Indien u na uitvoering van de bouwkundige keuring en taxatie alsnog besluit uw woning niet te verkopen, is dat natuurlijk mogelijk. In dit geval van terugtrekking is Woonbron genoodzaakt 100% van de kosten voor taxatie en bouwkundige keuring aan u in rekening te brengen. Dit leidt in dit geval tot een door u te betalen vergoeding van €1.500,00 inclusief BTW.
Download