VvE beheer

Wat is een Vereniging van Eigenaars? Volgens de wet moet er een Vereniging van Eigenaars (VvE) worden opgericht, zodra er appartementen in een gebouw worden verkocht. Een VvE vertegenwoordigt de gezamenlijke appartementseigenaren en kan op haar beurt weer worden vertegenwoordigd door het bestuur/de bestuurder. Elke appartementseigenaar is, samen met de andere eigenaren van een appartement in het gebouw, verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke delen van zijn gebouw.

De VvE voert het beheer over de gemeenschappelijke delen en ziet erop toe dat elke eigenaar en gebruiker de regels naleeft. Deze regels staan onder andere in de splitsingsakte, het splitsingsreglement en eventueel in het huishoudelijk reglement. Alleen bij verkoop van uw appartement vervalt uw lidmaatschap van de VvE. De bestuurder/het bestuur behartigt de gezamenlijke belangen van een VvE en ziet erop toe dat het splitsingsreglement wordt nageleefd.
Splitsingsakte Een splitsingsakte is een notariële akte waarin een gebouw en de daarbij behorende grond is gesplitst in meerdere appartementsrechten. De splitsingsakte geeft een opsomming van de zogenaamde gemeenschappelijke delen en privégedeelten.

Elke appartementseigenaar heeft het exclusieve gebruiksrecht van een privégedeelte, zoals het appartement, de berging en eventuele parkeerruimte.

Naast het gebruiksrecht en de zorgplicht voor de eigen woning heeft elke eigenaar ook een zorgplicht voor de gemeenschappelijke delen van zijn VvE.
De splitsingsakte is terug te vinden op Mijn VvE. U logt in en kunt dan de akte zelf inzien en/of printen.

Inloggen Mijn VvE
Splitsingsreglement Het splitsingsreglement is een onderdeel van de splitsingsakte. Hierin zijn de rechten en plichten van de VvE en dus ook van de appartementseigenaren vastgelegd, ook wel de statuten genaamd. Uit het splitsingsreglement blijkt voor welk deel u moet bijdragen in de schulden en kosten van uw VvE. De statuten kunnen worden gezien als een totaal aan spelregels voor het functioneren van een VvE.
Huishoudelijk reglement In het huishoudelijk reglement worden zaken van ‘huishoudelijke’ aard geregeld. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het vastleggen van de kleurstelling van zonneschermen, regels over huisdieren en het gebruik van de gemeenschappelijke ruimten. Deze regels mogen niet in strijd zijn met de wet, de splitsingsakte en het splitsingsreglement. Als het huishoudelijk reglement is vastgesteld door de Vergadering van Eigenaars is dit bindend voor alle bewoners.
Bestuur Het bestuur zorgt voor de uitvoering van de besluiten van de Vergadering van Eigenaars (VvE), behartigt de gezamenlijke belangen van de VvE en vertegenwoordigt de VvE richting derden. Ook is het bestuur verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting, het beheren van de financiële stukken, het uitschrijven van vergaderingen en het afsluiten van verzekeringen. De Vergadering van Eigenaars benoemt en ontslaat het bestuur.
Verplicht De wet stelt het benoemen van één of meer bestuurders verplicht. Het bestuur of de bestuurstaken mag/mogen worden uitbesteed aan een professionele bestuurder en/of beheerder. Voor de meeste VvE's waarvan Woonbron als eigenaar lid is, worden de bestuurstaken uitgevoerd door Woonbron VvE Beheer. Uiteindelijk beslist de VvE welke beheerder zij aanstelt.
Technische commissie De technische commissie is een adviescommissie voor technische zaken. Deze commissie kan bestaan uit eigenaars en huurders.

De technische commissie heeft inzage in de door de VvE-opzichter aangevraagde offertes en kan eventueel in overleg met de bestuurder onafhankelijke, vergelijkende offertes aanvragen. De werkomschrijvingen in de offertes worden door de technische commissie beoordeeld.
Verder geeft de technische commissie ondersteunend advies en neemt maatregelen als er draagvlak in de VvE is. De leden van deze commissie kunnen meelopen met opleveringen en de VvE-opzichter advies geven over de meerjarenonderhoudsplanning (MJOP). Ook kunnen zij voorstellen doen over zaken die technisch noodzakelijk zijn.

Leefbaarheidscommissie

Sommige VvE’s hebben een leefbaarheidscommissie. Deze commissie kan bestaan uit eigenaars en huurders.

Deze commissie levert namens de VvE een bijdrage aan de leefbaarheid in en om uw gebouw. Er zijn geen vaste omschrijvingen van wat het bijdragen aan de leefbaarheid inhoudt. Wel zijn er voorbeelden van wat de leefbaarheidscommissie kan doen:

  • uitzoeken of er extra werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, bijvoorbeeld een keer extra schoonmaken van de portieken, of het extra snoeien van een boom;
  • voorstellen maken en indienen in de algemene ledenvergadering voor bijvoorbeeld het plaatsen van een bankje of een mededelingenbord;
  • voorstel maken voor de algemene ledenvergadering voor uitgaven uit de leefbaarheidspot.
Jaarlijks vertelt de leefbaarheidscommissie in de ledenvergadering wat zij heeft gedaan in het afgelopen jaar en legt zij verantwoording af voor de financiën.
Kascontrolecommissie Als er een kascontrolecommissie actief is, controleert deze de financiële administratie van de VvE en brengt hierover verslag uit aan de Vergadering van Eigenaars. De kascontrolecommissie vormt namens de eigenaars een oordeel over het door de bestuurder gevoerde financiële beheer en beleid. De kascontrolecommissie kan zowel de volledigheid en juistheid van de jaarstukken beoordelen, als de rechtmatigheid van de verrichte uitgaven en aangegane verplichtingen namens de VvE beoordelen. De kascontrolecommissie controleert of de jaarstukken in overeenstemming zijn met de door de Vergadering van Eigenaars genomen besluiten, de splitsingsakte, het splitsingsreglement en het huishoudelijk reglement.
Na controle van de jaarstukken door de kascontrolecommissie kan deze al dan niet een goedkeurende verklaring afgeven. In de Vergadering van Eigenaars geeft zij toelichting op de bevindingen.
Samenstelling kascontrolecommissie De Algemene Ledenvergadering (ALv) bepaalt de samenstelling van de commissie. De bestuurder adviseert twee kascontrolecommissieleden, waarvan er elk jaar één aftreedt en er één nieuwe voor in de plaats komt. Op die manier is er altijd één ervaren lid aanwezig. De commissieleden worden gekozen voor een periode van twee jaar en zijn de daaropvolgende twee jaar in principe niet herkiesbaar.
Ook een huurder kan door de eigenaars worden benoemd tot lid van de kascontrolecommissie. Als voorwaarde geldt hierbij dat er een geheimhoudingsverklaring wordt ondertekend.
Opstalverzekering Het gebouw of appartementengebouw is verzekerd via de opstalverzekering van de VvE. Deze verzekering sluit Woonbron VvE Beheer namens de VvE voor u af. U hoeft dus geen eigen opstalverzekering af te sluiten. Het gaat hierbij om alles wat draad- en nagelvast is aan het gebouw.
Inboedelverzekering zelf afsluiten U sluit zelf een inboedelverzekering af. Onder inboedel verstaan we alle verplaatsbare zaken in uw woning van meubels, gordijnen tot kleding. Met een inboedelverzekering dekt u de schade aan uw privébezittingen door bijvoorbeeld brand, diefstal en lekkage.
WA-verzekeringDe VvE kan als rechtspersoon aansprakelijk worden gesteld voor letsel- en materiële schade aan derden. Via de WA-verzekering is de VvE verzekerd tegen deze schade. Ook gevolgschade is gedekt. Bijvoorbeeld als een dakpan van het dak op een auto valt.
Let op! Dit betreft geen persoonlijke WA-verzekering. Die sluit u zelf af.
Glasverzekering Niet alle VvE's hebben een glasverzekering voor ruitschade. Deze verzekering is optioneel. Om te controleren of uw VvE een glasverzekering heeft, verwijzen wij u naar Mijn VvE.

Inloggen Mijn VvE  
RechtsbijstandverzekeringDe rechtsbijstandverzekering is optioneel. Woonbron VvE Beheer kan deze voor de VvE afsluiten. Daarmee kan de VvE juridische hulp van een expert krijgen als deze in een juridisch conflict belandt. Met deze verzekering zijn hoge proces- en advocaatkosten die hiermee gepaard gaan, afgedekt.