VvE financiën

Jaarrekening De jaarrekening bestaat uit een balans en een resultatenrekening en heeft tot doel inzicht te geven in het vermogen en het resultaat van een voorgaand boekjaar van een VvE. Ook geeft de jaarrekening inzicht of een VvE op lange en korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen.

Woonbron VvE Beheer legt na afloop van elk boekjaar verantwoording af over het gevoerde financiële beleid in de Vergadering van Eigenaars. Voordat de Vergadering van Eigenaars wordt uitgenodigd, vragen wij de kascontrolecommissie - indien in de VvE aanwezig - de jaarstukken te controleren.

De jaarrekening staat gepubliceerd op Mijn VvE.

Inloggen Mijn VvE
Begroting In de begroting wordt een inschatting gemaakt van alle inkomsten en uitgaven van de VvE voor het komende boekjaar. Aan de begroting ligt een meerjarenonderhoudsplanning ten grondslag. Daaruit blijkt op welk moment, welk onderdeel van het gebouw voor onderhoud of vervanging in aanmerking komt.

Tijdens de jaarlijkse Vergadering van Eigenaars stellen de gezamenlijke eigenaars de begroting en de VvE bijdrage vast.
Reservefonds Het reservefonds van de VvE is een soort spaarpot waaruit grotere, niet jaarlijks terugkerende uitgaven kunnen worden gedaan voor het onderhoud van de gemeenschappelijke bouwdelen. Denk hierbij aan het dak, de gemeenschappelijke installaties en de fundering. Iedere VvE heeft de wettelijke verplichting om een reservefonds te hebben. Daarmee wordt er voldoende gespaard om noodzakelijk onderhoud uit te kunnen voeren.
Aandeel reservefonds Het aandeel reservefonds is uw aandeel in het totale reservefonds van de VvE. Uw aandeel wordt berekend door middel van verdeelsleutels die zijn vastgelegd in de splitsingsakte van VvE's.
Belastingaangifte De Belastingdienst ziet het reservefonds van de VvE als een spaar- of belegbezit. Geef daarom bij uw aangifte inkomstenbelasting in box 3 het aandeel in het reservefonds op. U kunt uw aandeel vinden via Mijn VvE.

Inloggen Mijn VvE
StookkostenHeeft u een eigen cv-ketel, dan betaalt u voor uw gas/water/elektriciteit-verbruik aan uw persoonlijk gekozen energieleverancier(s).

Woont u in een woongebouw met een collectieve cv-installatie, dan betaalt u een voorschot voor de stookkosten aan ons en daarnaast uw eigen verbruik aan gas, water en elektriciteit aan uw persoonlijk gekozen energieleverancier(s).

U ontvangt elk jaar een overzicht waarin de stookkosten worden afgerekend. Het verschil tussen de door u betaalde voorschotbedragen en de voor het gebruik werkelijk gemaakte kosten worden verrekend.
Erfpacht De gemeente is eigenaar van de grond bij uw woning en wij hebben de grond in erfpacht. Wanneer u een woning heeft gekocht via Koopgarant of Koopcomfort dan geven wij u de grond in ondererfpacht. Voor het gebruik van deze grond betaalt u maandelijks een bedrag. Dit heet canon.

In de meeste gevallen is de canon in één keer afgekocht voor de gehele looptijd en vindt er geen aanpassing meer plaats.

In enkele gevallen wordt de canon jaarlijks aangepast aan de inflatie. Dit wordt de canon-indexering genoemd. Voor deze indexering hanteren wij het meest recente jaarcijfer van de consumentenindex (CPI), zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Declaratie indienen U kunt dit digitaal doen, door uw declaratie te mailen naar vvebeheer@woonbron.nl. De consulent van uw VvE neemt uw declaratie in behandeling.

U kunt uw declaratie ook versturen naar:
Woonbron VvE Beheer
Postbus 2346
3000 CH ROTTERDAM